Profesjonell og engasjert? Da vil vi ha deg som kollega!

De Lillas håndverkere har bred kompetanse innenfor ulike fagområder innen innvendig oppussing. De Lilla har også bred merkantil kompetanse innenfor logistikk, økonomi, markedsføring og prosjektstyring. Selv om vi er mange flinke og engasjerte mennesker, er vi alltid på jakt etter flere av de beste.

Read this text in English

De Lilla vokser og har behov for flere godt kvalifiserte:

 • Flisleggere/baderomsbyggere
 • Snekkere
 • Malere

Som ansatt i De Lilla kommer du til en bedrift med ordnede forhold. Her er noen stikkord.

 • Svært god lønn til riktig kandidat
 • Skikkelig arbeidskontrakt it. norsk lov.
 • Gode løsninger for pensjon, og forsikringer
 • Program for løpende faglig kompetanseheving for alle ansatte
 • Norskkurs
 • HMS-kurs man er pålagt å ha for eksempel bruk av småverktøy, varmearbeidsertifikat
 • De Lilla arbeidsbil
 • Skikkelig verktøy  og utstyr man trenger for å gjøre en god jobb
 • Arbeidstøy og verneutstyr
 • Eget program for Helse, Miljø og sikkerhet
 • Ekstra lønn til de som er ansatt mer enn 5 år

 

De Lilla har fokus på håndverkernes helse og sikkerhet og har egne HMS-programmer for oppfølging.

De Lilla har fokus på håndverkernes helse og sikkerhet og har egne HMS-programmer for oppfølging.

Svært gode betingelser

Å være ansatt i De Lilla handler om å ha en god arbeidsplass, trivelige kollegaer og konkurransedyktige betingelser. De Lilla er en solid bedrift med en stabil ledelse som også eier selskapet. Her er noen stikkord:

 • God økonomisk kontroll og gode personalrutiner
 • Fadderordning – nyansatte vil de første 1-2 månedene jobbe sammen med en erfaren De Lilla ansatt.
 • Verktøy som ukeplaner, lese tilbud/arbeidsinstrukser, innkjøp av materialer etc
 • Teambuilding som sommerfester, julebowling, turer ved oppnådde mål, osv.
 • God systemer for prosjekt – oppgavestyring


Her kan du lese om De Lillas verdier:

Kvalitet – Stå for leveransen, Holder det vi lover, Stolthet, Kompetanse, Respekt
Innovativ – Teknologi, Automatisere, Fremoverlent, Endringsvillig, Utvikling
Morsom – Åpenhet, Sette pris på, Team, Gjensidig respekt, Trygghet, Trivsel, Uhøytidelig, Leken, Insentiver
Solid – Likvid, Gjeldfri, Lønnsom, Forutsigbar, Kontroll, Rutiner, Kompetanse, Modenhet

Har du lyst til å jobbe hos De Lilla, send inn kontaktskjemaet eller send en epost til work@delilla.no , så tar vi en prat.

 


Text in English

Professional and committed? Then we want you as a colleague!

De Lilla’s workers have broad expertise in various areas within inside renovation in private homes. De Lilla also has broad mercantile expertise in logistics, finance, marketing and project management. Although we are many good and committed people, we are always looking for more of the best.

De Lilla is growing and needs more well qualified people:

 • Tilers / bathroom builders
 • Carpenters
 • Painters

As an employee of De Lilla, you come to a company with good terms. Here are some key words:

 • Very good salary for the right candidate
 • Proper employment contract following Norwegian law
 • Good pension and insurance
 • Development of skills for all employees
 • Norwegian course
 • Mandaatory health and safety courses, for example, the use of small tools, heating work certificate
 • Car for work
 • Proper tools and equipment you need to do a good job
 • Work clothes and protective equipment
 • Separate program for Health, Environment and Safety
 • Extra salary for those who have been employed for more than 5 years

Competitive terms

Being employed by De Lilla is about having a good workplace, pleasant colleagues, and competitive terms of employment. De Lilla is a solid company with a stable management that also owns the company. Here are some key words:

 • Good financial control and good staff routines
 • New employees will work with an experienced De Lilla employee for the first 1- 2 months.
 • Aid such as weekly plans, reading offers / work instructions, purchasing materials etc.
 • Team building and social gatherings such as summer parties, Christmas bowling, rewards when goals are achieved, etc.
 • Good project and task management systems

Here you can read about De Lilla’s values:

Quality – Means delivery, Keeping what we promise, Pride, Competence, Respect
Innovative – Technology, Automate, Forward-thinking, Willingness to change, Development
Funny – Openness, Appreciation, Team, Mutual respect, Security, Well-being, Unpretentious, Playful, Incentives
Solid – Financially stable, Debt-free, Profitable, Predictable, Control, Routines, Competence, Maturity

If you want to work at De Lilla, send in the contact form or send an email to work@delilla.no, and we’ll have a chat.

Kontakt oss

Kontaktskjema 2021

Vi deler ikke dine personlige opplysninger med andre. Les mer om vårt personvern.

Kontakt oss